Gemeente Stadskanaal wil drie buitenbaden renoveren

STADSKANAAL -De gemeente Stadskanaal wil het goede woon-, leef- en werkklimaat in stand houden en daar waar mogelijk verbeteren door bijzondere initiatieven tot bloei te laten komen. Ondanks de hardnekkige problemen als krappe financiën door continu tegenvallende (rijks)bijdragen.

Het college van B&W kiest daarom in zijn ambitienota voor grote investeringen in de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Daarmee wordt gekozen voor het belang van de inwoners en de gemeente als geheel.

Renovatie drie buitenbaden

Concreet wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het stationsgebied, de bouw van scholen, binnensportaccommodaties en de instandhouding van de drie buitenbaden door een renovatie die de baden technische zekerheid biedt voor de komende 20 jaren.

Daarnaast wordt de gemeente opnieuw geconfronteerd met grote tekorten. Deze tekorten ontstaan vooral op taken die het rijk bij gemeenten heeft belegd, maar waar de gemeente met de rijksbijdragen niet uitkomen. Zoals Jeugd, WMO en de vroegere Sociale werkvoorziening. Waar mogelijk heeft de gemeente de afgelopen tien jaren gesneden en omgebogen. Dat is telkens gelukt, mede door steeds efficiënter te gaan werken. Maar ook nu is de noodzaak er weer om een tekort om te buigen.

Kiezen voor stabiliteit

De ambities, in combinatie met de nieuwe tekorten, vragen daarom om scherpe keuzes. Daarvoor komt het college in haar ambitienota met een samenhangend pakket van 12 stevige maatregelen en onderzoeken. Zo wordt gekeken naar besparingen op zaken zoals minimabeleid, WMO en jeugd, maar ook op groen, tarieven en de eigen organisatie, voor wat betreft bevolkingszaken.

Voor de investeringen in de voorzieningen gaat de gemeente de OZB verhogen met 16% in 2020. Voor een gemiddelde woningeigenaar betekent dit ongeveer 40 euro per jaar. Dit levert ruim 1 miljoen euro op, ongeveer gelijk aan de structurele lasten van de investeringen. De verhoging brengt de tarieven op het provinciale gemiddelde.

Zwarte cijfers schrijven

Met het pakket aan maatregelen en investeringen schrijft de gemeente vanaf 2022 weer zwarte cijfers. Op de reserves van de gemeente wordt tot die tijd wel 10 miljoen euro ingeteerd door de tekorten die bijna volledig ontstaan door de te lage rijksbijdragen op de sociaal domein-taken.