Westerwolde moet door lagere rijksbijdragen fors bezuinigen

SELLINGEN - Door de tekorten op jeugdzorg en de lagere rijksbijdragen, is de gemeente Westerwolde genoodzaakt om fors te bezuinigen.

Dat is de conclusie in de kadernota die de gemeente deze week aan de raad presenteert. Voor 2020 kondigt de gemeente daarom diverse bezuinigingsmaatregelen af, waardoor onder andere de lasten voor gemeentelijke diensten voor de inwoners zullen stijgen. De maatregelen zijn nodig om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen.

De bezuinigingsmaatregelen zijn een gevolg van drie structurele tegenvallers. Naast het bekende tekort op het sociaal domein, zal ook de rijksuitkering uit het gemeentefonds de komende jaren lager uitvallen. Daarnaast kondigt het Rijk een lagere bijdrage uit het BTW-compensatiefonds aan.

In september zal duidelijk worden welke invloed deze lagere bijdragen op de begroting voor 2020 hebben.

Om de eerste tegenvallers op te vangen, heeft het college van burgemeester en wethouders een pakket aan maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn in hoge mate omkeerbaar, maar zullen wel ingrijpend zijn voor de inwoners. Waar precies op bezuinigd gaat worden, beslist de gemeenteraad in november.

Het college heeft besloten om het voorzieningenniveau zoveel mogelijk intact te houden, om de gemeente aantrekkelijk te houden voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Vooralsnog heeft het college geen ruimte gecreëerd voor noodzakelijke en gewenste investeringen, daarvoor wacht zij de septembercirculaire af. De gemeente blijft bij provincie en Rijk aandringen op een verhoging van de uitkering.