Nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) 2020-2030

STADSKANAAL - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het opstellen van een nieuw GVVP 2020-2030. De planning is dat de gemeenteraad eind 2019 het nieuwe GVVP ter besluitvorming aangeboden krijgt. Een actuele gemeentelijke visie op verkeer en vervoer is nodig om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij en op het gebied van ruimtelijke ordening, wetgeving, techniek en mobiliteit. De vergrijzing en langere zelfstandigheid van ouderen in combinatie met de techniek in vervoersmiddelen, zoals elektrische auto’s en fietsen vraagt om nieuw beleid met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van ouderen in het verkeer.

Hoe is het gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid nu?

Het huidige Structuurplan, waarin het gemeentelijks verkeer en vervoerbeleid is opgenomen is verouderd. Het Structuurplan is de leidraad geweest voor de aanpak van probleempunten op het gebied van verkeer en vervoer en dan met name op het gebied van verkeersveiligheid. Er is in dit kader een groot aantal concrete projecten gerealiseerd, zoals de aanleg van rotondes aan de Atlantislaan. Wethouder Goziena Brongers: “Het beleid heeft bijgedragen aan een veiligere en beter toegankelijke gemeente. We willen met het nieuwe GVVP op een duurzame wijze een gemeente-breed evenwicht realiseren tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.”

De vier fasen voor het opstellen van een GVVP

• Fase 1: startnotitie maken waarin de vier fasen zijn beschreven.

• Fase 2: verkenningsfase; inventariseren van reacties inwoners en belangenpartijen.

• Fase 3: ontwerp fase; formuleren van doelen en speerpunten op basis van de uitkomsten fase 3.

• Fase 4: opstellen uitvoeringsprogramma en starten inspraakprocedure.

Mening van inwoners en belangenpartijen is belangrijk

De startnotitie is gemaakt. De gmeente start nu met de verkenningsfase waarin de gemeente onder andere de reacties van inwoners en belangenpartijen willen ophalen. Voor de inwoners startde gemeente in oktober met een web enquête. Daarin wordt de mening gevraagd over het verkeer in de gemeente. Belangenpartijen, zoals Veilig Verkeer Nederland, politie, fietsersbond, ondernemersverenigingen, hulpverleningsorganisaties en het gehandicaptenplatform worden rechtstreeks uitgenodigd om deze enquête in te vullen.

Ook zijn er in november drie inloopbijeenkomsten voor inwoners waar ze hun mening kunnen geven over onder andere: verkeerssituaties en verkeersveiligheid.