Aa en Hunze ontwikkelt met inwoners visie op zorg en welzijn

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze wil vragen en problemen van inwoners op het gebied van zorg, welzijn en participatie samen met inwoners en (zorg)organisaties oplossen. Een lokale aanpak moet zorgen voor logische oplossingen; licht waar het kan, zwaar waar het moet. Het Sociaal team Aa en Hunze fungeert als spil en zal nog meer in de dorpen zichtbaar aanwezig zijn. Dit is de richting die in de visienota Sociaal Domein 2015 -2025 is geformuleerd.

Het sociaal team lost lichte hulpvragen zoveel mogelijk met een inwoner zelf en zijn omgeving op. Afhankelijk van de vraag zorgt het sociaal team voor professionele zorg. Uitgangspunt is dat iedereen die professionele hulp nodig heeft, die moet krijgen. Ook zorgvuldige omgang met privacy is een must. Samen De nieuwe voorgestelde inrichting van de zorg in de samenleving is niet een door de gemeente opgelegd proces, maar wordt samen met (groepen) inwoners georganiseerd. De gemeente heeft uitgebreid met inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals, huisartsen, de Wmo-raad en de cliëntenraad gesproken. Onderwerp van de gesprekken was hoe iedereen mee kan doen in de maatschappij en zich daarin veilig en prettig voelt. Betrokkenheid inwoners In twee bijeenkomsten in december toonden de aanwezigen grote betrokkenheid en zijn vele waardevolle tips gedeeld, waaronder: sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken (niet opnieuw het wiel uitvinden), verbind mensen met elkaar en blijf gaandeweg de kansen en mogelijkheden verkennen met inwoners-gemeente-instellingen. Een enquête over dit onderwerp onder het Aa en Hunzepanel (van inwoners uit de gemeente) leverde 450 reacties op. Naoberhulp wordt door meer dan de helft van de panelleden vanzelfsprekend gevonden. Zo'n 40% biedt maandelijks of vaker hulp. Het gaat dan vooral om eenvoudige klusjes voor de buren. Vervolg De concept visienota wordt nu voorgelegd aan de Wmo-raad en Cliëntenraad. Daarna zal ze op 14 april in de raadscommissie worden besproken en op 26 mei ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Na vaststelling van de visie gaat de gemeente verder in gesprek met inwoners en organisaties voor de praktische uitvoering. De gemeente wil daarmee zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van de inwoners van Aa en Hunze.